Error processing SSI file

REFERAT

af den ordinære generalforsamling i Musikernes 100 Mands Forening 1931
torsdag d. 24. februar 2005 på Den Danske Kro, Nr. Farimagsgade 13.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for 2004. Det reviderede regnskab er vedlagt.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fastsættelse af sygedagpenge og begravelseshjælp.
6. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag udover bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne)
7. Valg til bestyrelsen (Michael Møller Christensen og Jørn Rasmussen er på valg. Begge modtager genvalg)
8. Valg af a) bestyrelsessuppleant, b) kritisk revisor, c) regnskabsrevisor og d) revisorsuppleant
9. Eventuelt

ad 1)
Tommy Jo valgtes som dirigent. Bestyrelsen v/ Michael Møller Christensen tog referat.

ad 2)
Bestyrelsen v/ formand Holger Rønnow aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2004.
Generalforsamlingen godkendte beretningen med applaus.

ad 3)
Kassereren Michael Møller Christensen fremlagde foreningens reviderede regnskab for 2004.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

ad 4)
Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent på 120,- pr. kvartal (480,- pr. år).

ad 5)
Generalforsamlingen vedtog uændrede satser for såvel sygedagpenge (50,- pr. dag) og begravelseshjælp (1200,-).

ad 6)
Dirigenten satte bestyrelsens forslag til ændring af af vedtægternes paragraffer 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, og 24 til debat og afstemning hver for sig og i den nævnte rækkefølge. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens ændringsforslag til paragrafferne 5, 6, 7, 10, 12 og 24. Paragrafferne 2, 3 og 9 vedtoges med ændringer til ændringsforslagene. Alle øvrige paragraffer vedtoges uændrede. Samtlige beslutninger blev truffet med mindst 2/3-dels flertal. (De vedtagne, ændrede paragraffers ordlyd kan læses her)

ad 7)
Michael Møller Christensen og Jørn Rasmussen genvalgtes begge til en ny 4-årig periode i bestyrelsen. Jørn Rasmussen var ikke tilstede ved generalforsamlingen, men havde skriftligt tilkendegivet, at han ønskede at modtage genvalg.

ad 8)
Jens Gundorph genvalgtes som bestyrelsessuppleant. Lis Bjerring genvalgtes som kritisk revisor. Aage Bonde Larsen genvalgtes som regnskabsrevisor og George Forbat genvalgtes som revisorsuppleant. Alle fire valg gælder for et år.

ad 9)
intet.

3. marts 2005
Michael Møller Christensen

Error processing SSI file