Error processing SSI file

Referat af generalforsamling i Musikernes 100 Mands Forening 1931
Mandag d. 20. februar 2006 på Den Danske Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent, sygedagpenge og begravelseshjælp
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleant, regnskabsrevisor, kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Knap 30 medlemmer var mødt frem til den ordinære generalforsamling, som - traditionen tro - afholdtes hos ”Sømanden”. I formandens fravær bød næstformanden Rita Bonke velkommen, og berettede om det uheld, der havde ramt Lis Bjerring og Holger Rønnow under deres ferierejse i Caraibien - Lis var faldet og havde brækket hoftebenet, og det var ikke muligt for dem at nå hjem i tide inden generalforsamlingen.

Derefter bad Rita forsamlingen rejse sig for at mindes vores kollega Elisabeth Edberg, som afgik ved døden i januar i år, og udtalte et ”Ære være hendes minde”. Herefter overtog kassereren ordet for at igangsætte dagsordenen.

ad 1) Tommy Jo valgtes med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2) På grund af formandens fravær var det ikke muligt at aflægge en egentlig beretning. Kassereren meddelte, at vi havde afholdt fire bestyrelsesmøder, et revisionsmøde og en sommerfest, og foreslog derefter forsamlingen at tage dette til efterretning som årets beretning. Forsamlingen tog - uden yderligere debat - dette til efterretning.

ad 3) Kassereren aflagde det reviderede regnskab, der var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Han gennemgik tallene i hovedtræk og endte med at konstatere, at året havde givet et lille driftsoverskud. Forsamlingen godkendte regnskabet.

ad 4) Kassereren foreslog uændrede satser: Kontingent 480,- / år, sygedagpenge 50,- / dag og begravelseshjælp 1200,-. Forsamlingen godkendte satserne.

ad 5) Der var ikke indkommet forslag.

ad 6) Ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer (Holger Rønnow, Rita Bonke, Jørn Rasmussen og Michael Møller Christensen) var på valg.

ad 7) Samtlige var villige til - og modtog - genvalg for et år:
Bestyrelsessuppleant: Jens Gundorph
Regnskabsrevisor: Åge Bonde Larsen
Kritisk revisor: Lis Bjerring
Revisorsuppleant: George Forbat

ad 8) Under dette punkt debatteredes henholdsvis kvaliteten af serveringen i M.G.Petersens Familiehave, som flere - herunder især Paul Francis - mente var under al kritik, samt mulige steder for afholdelse af foreningens 75-års jubilæumsfest. Der var udbredt enighed om, at der var for få tjenere til at betjene os ved sommerfesten 2005 og at vi ikke burde holde flere sommerfester der.

Flere medlemmer havde forslag til sted for afholdelse af jubilæumsfesten. Blandt de steder, der blev nævnt var Hotel Hvide Hus i Frederiksdal (Rita Bonke), Hotel Marienlyst (Kristian Zetmann), KAS (Kurt Hersom), Tivolis Vise Vers Hus (Brdr.Westh), et skib på Roskilde Fjord (Kirsten Spelmann), og kassereren meddelte, at bestyrelsen havde overvejet såvel Rest. Nimb som lille sal i Odd Fellow Palæet. Bestyrelsen arbejder videre med at finde et velegnet sted - - det står øverst på dagsordenen lige nu!

Skipper kritiserede foreningens hjemmeside - bestyrelsen vil tage kontakt med ham efterfølgende for at følge op på forbedringsmuligheder. Børge Bjerg påpegede, at hjemmesiden trænger til at blive opdateret!

Der var ikke yderligere til dagsordenen, og dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter bød foreningen på en platte plus tre genstande, og medlemmerne hyggede sig derefter et par timer eller tre i hinandens hyggelige selskab.

Referent: Michael Møller Christensen

Error processing SSI file