Referat af Musikernes 100-mands Foreningen 1931´s ordinære generalforsamling
d. 23. februar 2009 i Den Danske Kro, Kbh.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
 3. Regnskab for 2008.
 4. Fastsættelse af præmie/kontingent
 5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af
  1. Næstformand
  2. Kasserer
  3. Ordinært bestyrelsesmedlem
  4. Bestyrelsessuppleant
  5. Kritisk revisor
  6. Regnskabsrevisor
  7. Revisorsuppleant
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent.
Børge Bjerg valgtes som dirigent mens Svend Johansen valgtes som referent.

2. Bestyrelsens beretning v./ formand Holger Rønnow.
Bestyrelsens beretning godkendtes.

3. Regnskab for 2008.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Årets driftsunderskud på knap 23.000 kr. skyldes en kombination af øget behov sygedagpenge, stigende driftsudgifter, stagnerende medlemstal i omegnen af 80 samt en regnskabsteknisk ompostering af 2008-kontingentmidler, som bogførtes allerede i 2007. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at holde igen på de løbende driftsudgifter og efter en god debat om disse godkendtes regnskabet for 2008.
I fortsættelse af regnskabsdebatten besluttede generalforsamlingen enstemmigt at ændre sygedagpengeperioden fra 120 dage til 90 dage dog uden at ændre karensperioden, som fortsat er 120 dage. Inden den kommende generalforsamling i 2010 vil bestyrelsen udarbejde statistisk materiale som skal ligge til grund for eventuelle vedtægtsændringer.

4. Fastsættelse af præmie/kontingent.
Kassereren foreslog uændret kontingent/præmie (480,- / år). Generalforsamlingen, derimod, syntes at det var på tide at hæve kontingentet med en tier per kvartal. Årskontingentet/-præmien bliver derfor 520,- (4 kvartaler à 130,-) gældende fra og med 1. januar 2010.

5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp.
Kassereren foreslog begge beløb fastholdt – hhv. 50. kr. i sygedagpenge (nu i max.90 dage) og 1.200 kr. i begravelseshjælp max. 1 gang (citat efter Paul Francis).

6. Indkomne forslag.
Jakob Gram havde rettidigt fremsendt forslag om at hvert medlem skulle kunne invitere 1-3 foreningsrelevante ikke-medlemmer gratis med betalende ledsagere med til sommerfesten.
Forslaget blev ikke vedtaget.

7. Valg.
 1. Steen Holkenov valgtes til næstformand.
 2. Michael Møller Christensen genvalgtes til kasserer
 3. Jørn Rasmussen genvalgtes til bestyrelsen
 4. Jens Gundorph genvalgtes som bestyrelsessuppleant.
 5. Lis Bjerring genvalgtes som kritisk revisor
 6. Aage Bonde Larsen genvalgtes som regnskabsrevisor.
 7. George Forbat genvalgtes som revisorsuppleant.
Valgene a til c gælder for 4 år. Valgene d til g gælder for 1 år.

8. Eventuelt.
Intet.

Referat v/ Svend Johansen & Michael Møller Christensen