Error processing SSI file

Referat af den ordinære generalforsamling i Musikernes 100-mands Forening 1931
søndag den 24. februar 2013 på Café A E, Frederikssundsvej 7, Kbh.NV.

I alt 24 medlemmer var mødt frem for at deltage i den årlige generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
3. Regnskab for 2012 v/ kassereren
4. Fastsættelse af præmie/kontingent for 2014
5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp for 2014
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Indkomne forslag
8. Valg af a) bestyrelsessuppleant
b) kritisk revisor
c) regnskabsrevisor
d) revisorsuppleant
9. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------

Formanden bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

ad 1) Michael Møller Christensen valgtes til dirigent og referent.

ad 2) Holger Rønnow aflagde bestyrelsens beretning:

God eftermiddag alle sammen – og hjerteligt velkommen til 100 mandsforeningens ordinære generalforsamling 2013. Vi takker alle jer, som er mødt op i dag for at høre nærmere om foreningens nuværende status og eventuelle videre udvikling i tiden fremover - Det glæder naturligvis bestyrelsen, at man på denne måde viser sin interesse for foreningens trivsel og - ikke mindst - er kommet for at deltage i det hyggelige samvær, som vi har mulighed for efter selve GF. I det forgangne år mistede vi desværre et af vore kære og trofaste medlemmer gennem en lang årrække: Guitaristen og komponisten Erik Kaare, der afgik ved døden den 8. oktober efter kort tids sygdom – 89 år gammel. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig i respekt, for på værdig vis at mindes Erik med et øjebliks stilhed:
Æret være hans minde!
Vi afholdt vores sensommerfest i Allégade 10 med et nyt koncept for underholdningen. For at muligheden for at tale sammen under indtagelsen af den gode mad og drikke, skulle have bedre betingelser, valgte vi i bestyrelsen kun at divertere forsamlingen med ét indslag af godt ½ times varighed - og helt droppe øvrige musikalske udfoldelser ved spisningen. Det kan der siges meget om – både for og imod – og vi ser da meget gerne at I, kære medlemmer, giver udtryk for jeres holdning til denne måde at tilrettelægge underholdningen på. Denne søndags musikalske underholdning var lagt i gode hænder på den herboende australske klarinettist og crooner Chris Tanner, den virtuose guitarist Henrik Bay, (kært medlem af foreningen) og bassisten Jens Chr. Andersen – Som en ekstra overraskelse - kom den uhyre talentfulde og smukke jazzsangerinde Birgitte Sojiin og sang sin egen afdeling med trioen.
Det var lagt ud til medlemmerne at give forslag om alternative muligheder for, hvor man kunne afholde sommerfesten i 2012 og ved demokratisk afstemning i bestyrelsen, blev det besluttet (af mange årsager) at Allégade 10 atter blev rammen om begivenheden. I år prøver vi så et nyt sted til vores GF, som I ser: Café AE – Vi håber selvfølgelig at det vil være til de flestes tilfredshed.
Vi vil i dag fra bestyrelsens side (som varslet) komme med en række ændringsforslag til vore vedtægter, ny lægeerklæring m.m. – Disse forslag bliver der gjort nærmere rede for lidt senere i dagsordenen.

Vort mangeårige kære medlem og skattede revisor Aage Bonde Larsen, har vi ved enstemmig beslutning i bestyrelsen, valgt at udnævne som æresmedlem af foreningen pr. dags dato – Vi takker Aage mange gange for hans trofaste vedholdenhed og overordentligt venlige væsen – Hjerteligt tillykke, Aage!
Jeg vil slutte denne beretning i håbet om en god og saglig GF og - på bestyrelsens vegne - takke for medlemmernes trofasthed og opbakning i det forløbne år. Lad os rejse os - og sammen udbringe et trefoldigt leve for vor gamle, hæderkronede forening: 100 mandsforeningen længe leve!
Generalforsamlingen hyldede Aage og ønskede ham tillykke med æren.
Beretningen toges derefter til efterretning.

ad 3) Kassereren aflagde det reviderede regnskab for 2012.
Regnskabet viste et driftsresultat på -15.651,48. Medlemstallet har været jævnt faldende gennem de seneste år, og kassererens rejser er dyre for foreningen (ca.3.500,- per foreningsaktivitet). Kontantbeholdningen ved årsskiftet var negativ (- 10.567,84) hvilket beløb kassereren påtog sig at dække ind personligt som delvis kompensation for hans dyre rejser.
Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning og takkede kassereren for nedsætningen af hans rejsekompensation. Årets driftsunderskud er dermed nedbragt til -5.083,64.
Bestyrelsen vil fremover arbejde med strammere budget og økonomiopfølgning under årets gang. Desuden har bestyrelsen foreslået en udvidelse af foreningens medlemskaber (se pkt.6), som forhåbentlig kan øge foreningens medlemstal samt forbedre økonomien.

ad 4) Generalforsamlingen vedtog uændret præmie/kontingent for 2014 (520,-).

ad 5) Generalforsamlingen vedtog uændrede takster for sygedagpenge (50,-) og begravelses- hjælp (1.200,-).

ad 6) Forslaget til vedtægtsændringer udsendtes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik ændringsforslagene paragrafvist. Generalforsamlingen godkendte følgende ændringer (fede typer angiver ændringer i forhold til det udsendte ændringsforslag):

Ny § 2:
Foreningens formål er
1) at yde A-medlemmer økonomisk hjælp ved sygdom og begravelse; B- og C-medlemmer dog kun ved begravelse, og
2) at afholde medlemssammenkomster i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

Ny § 3:
Foreningen optager medlemmer, som efter bestyrelsens skøn på ansøgningstidspunktet er udøvende musikere, sangere eller musikundervisere m/k og som ikke er fyldt 60 år (A-medlemmer). Foreningen kan optage medlemmer, som efter bestyrelsens skøn har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Ny § 5:
120 dage efter optagelsen indtræder A-medlemmers ret til økonomisk hjælp. 5 år efter optagelsen indtræder C-medlemmers ret til begravelseshjælp.

Ny § 7:
Ved sygdom skal foreningens lægeattest med lægens formodning om sygdommens varighed tilsendes kassereren. (resten af ordlyden er uændret)

Ny § 10:
Viser en sygdom sig at være kronisk eller uhelbredelig, har A-medlemmet krav på hjælp for én periode på 90 dage, hvorefter medlemmet overføres til B-medlemskab. Et A-medlem, der befinder sig på en venteafdeling eller på plejehjem, kan ikke bevare sit A-medlemskab, men overføres til B-medlemskab fra og med det nærmest følgende kvartal.

Ny § 11:
Når et A-medlemskab har varet uafbrudt i 5 år har medlemmet ret til at overgå til B-medlemskab. B- og C-medlemmer har ikke stemmeret i sager, der vedrører økonomisk hjælp til A-medlemmer. B-medlemmers tilbagevenden til A-medlemskab kan kun ske inden for den nærmest følgende 6-måneders periode. Sker tilbagevenden til A-medlemskab senere, vil der indtræde en karensperiode jfr. § 5.

Ny § 14:
Ingen må være i restance mere end 2 måneder. Indgår restancen ikke efter skriftligt påkrav, slettes medlemmet af foreningen.

Ny § 16:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i anden halvdel af februar. Indkaldelse til generalforsamlingen vedlagt dagsorden, som mindst skal indeholde valg af dirigent, bestyrelsens beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, sygedagpenge og begravelseshjælp, beslutning om medlemssammenkomster, forslag fra medlemmerne, valg og eventuelt, skal sammen med det reviderede årsregnskab være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar.

ad 7) Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

ad 8) Følgende medlemmer genvalgtes for en 1-årig periode:
Bestyrelsessuppleant: Jens Gundorph
Kritisk revisor: Lis Bjerring
Regnskabsrevisor: Aage Bonde Larsen
Revisorsuppleant: George Forbat

ad 9) Under ”eventuelt” fremkom forslag fra medlemmerne om nedsættelse af et festudvalg. Peter Vesth, som også havde en ide om overskudsgivende arrangementer vil gerne være primus motor i dette. Generalforsamlingen ytrede bred tilslutning til forslaget, som besty- relsen tog til efterretning. Ved førstkommende møde vil bestyrelsen nedsætte udvalget og træffe beslutning om udvalgets mandat og budget. Stedet for sommerfesten diskuteredes også, og bestyrelsen vil arbejde for at opnå en økonomisk acceptabel aftale med M.G.Petersens familiehave om afholdelse af sommer- festen 2013.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen, formanden takkede Michael for veludført arbejde, og alle sang godt og kraftigt med på foreningens slagsang ”No’en ska’ på job og har hornet med”. Derefter en trappe op til spisning og hyggeligt samvær.

Referent:
Michael Møller Christensen - 26. februar 2013.

Error processing SSI file