Error processing SSI file

Generalforsamlingsreferat

Referat fra generalforsamling i Musikernes 100 Mands Forening af 1931 I Den Danske Kro mandag den 23. februar 2004.

De fremmødte medlemmer var i højt humør.

1. Valg af dirigent og referent
Valgt blev Tommy Jo

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Holger Rønnow gav beretningen, der blev muntert kommenteret af forsamlingen.

3. Regnskabet for 2003
Kasserer Michael Møller Christensen oplyste, at Steen Holkenov - efter at regnskabet var blevet udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen - havde gjort opmærksom på et misforhold mellem årets resultat og beholdning. Kassereren undersøgt derefter forholdene nøje, og måtte konstatere en fejl i regnskabspraksis i årene 2001-2003. En rettelse af fejlen (som hovedsagelig beror på at medregne udtrukne obligationer som indtægt) vil ændre regnskabsresultaterne for alle tre år, hvorfor kassereren anbefalede generalforsamlingen, at vi lader en professionel revisor udarbejde korrekte regnskaber for de pågældende år. Derefter skulle vi selv kunne køre videre som normalt. Kassereren foreslog som konsekvens heraf, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling når regnskaberne er blevet behandlet af den professionelle revisor, med "godkendelse af regnskaber" som eneste punkt på dagsordenen. Dette vedtoges af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt.

5. Fastsættelse af sygedagpenge og begravelseshjælp
Satserne blev fastholdt.

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen ihænde inden udgangen af januar)
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelsen
Der var ingen på valg

8. Valg af
a) bestyrelsessuppleant: Jens Gundorph blev genvalgt
b) kritisk revisor: Lis Bjerring blev genvalgt
c) regnskabsrevisor: Aage Bonde Larsen blev genvalgt
d) revisorsuppleant: George Forbat blev genvalgt

9. Eventuelt

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke medlemmerne for det store fremmøde og den gode stemning og bød medlemmerne på den Danske Kro's gode mad.

Error processing SSI file