Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Referat af den ordinære generalforsamling 2020

Søndag d. 1. marts kl. 14 – 17 på Rest. Allégade 10, Frederiksberg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
3. Regnskab for 2019.
4. Fastsættelse af præmie/kontingent for 2021.
5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp for 2021.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af
a. formand
b. kasserer
c. bestyrelsessuppleant
d. regnskabsrevisor
e. kritisk revisor
f. revisorsuppleant
8. Eventuelt

ad 4) Kassereren foreslår uændret kontingent (520,- for A-medlemmer, 260,- for B-medlemmer og 400,- for C-medlemmer)
ad 5) Kassereren foreslår uændrede takster, hhv. 50,- og 1200,-
ad 7) Valgene a & b gælder for 4 år / Valgene c, d, e & f gælder for 1 år

Formanden bød de 27 fremmødte medlemmer velkommen og åbnede generalforsamlingen.

ad 1) Som dirigent og referent valgtes Michael Møller Christensen, som takkede for valget. Michael konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter vedtægterne, men at den burde have været afholdt inden udgangen af februar. Tilspurgt om dette valgte forsamlingen at godkende den ene dags "forsinkelse". Han gjorde endvidere opmærksom på, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal beslutte om afholdelse af foreningens sommerfest som et fast punkt på dagsordenen. Dette har vi glemt igennem en længere årrække. Beslutning om sommerfesten tages i år under dagsordenens pkt. 6.

ad 2) Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Herunder bad han forsamlingen rejse sig og mindes vort æresmedlem og mangeårige regnskabsrevisor Aage Bonde Larsen, som afgik ved døden i en alder af 100 år i 2019. Ære være hans minde. Generalforsamlingen godkendte årsberetningen og udråbte et trefoldigt leve for foreningen.

ad 3) Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2019 som udviste et mindre driftsoverskud for året på godt 4 t.kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

ad 4) Generalforsamlingen fastsatte års-præmie/kontingent for 2021 til 520,- for A-medlemmer, 260,- for B-medlemmer og 400,- for C-medlemmer.

ad 5) Generalforsamlingen fastsatte takster for sygedagpenge og begravelseshjælp for 2021 til hhv. 50,-/dag og 1200,-

ad 6) Beslutning om afholdelse af sommerfest 2020: Formanden påpegede, at det er svært at gøre alle medlemmer tilpas ved valg af sted og tid for sommerfesterne, men at de seneste års sommerfester i Krøgers Familiehave har været en stor succés.
Generalforsamlingen besluttede derefter at afholde årets sommerfest i Krøgers Familiehave.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

ad 7) a) Valg af formand: Holger Rønnow (genvalg) for en 4-årig periode.
b) Valg af kasserer: Michael Møller Christensen (genvalg) for en 4-årig periode.
c) Valg af bestyrelsessuppleant: Liselotte Dan Schumacker (genvalg) for en 1-årig periode.
d) Valg af regnskabsrevisor: Børge Bjerg (genvalg) for en 1-årig periode.
e) Valg af kritisk revisor: På grund af sygdom genopstillede Lis Bjerring ikke. Da der er stor sammenhæng mellem de to revisorers opgaver valgte generalforsamlingen efter forslag fra kassereren at vælge Børge Bjerg som kritisk revisor for en 1-årig periode.
f) Valg af revisorsuppleant: Bruno "Elvis" Jensen (genvalg) for en 1-årig periode.
ad 8) Tommy Jo berettede om den kommende generalforsamling i KMO.
Michael takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til den ny-/genvalgte formand Holger.
Herefter serveredes mad og drikke og dagen fremskred med bugnende maver, musik og godt humør!

Referent: Michael Møller Christensen