Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Ændringsforslag til 100 Mands Foreningens vedtægter :

§ 2
Foreningens formål er at yde A-medlemmer økonomisk hjælp ved sygdom, graviditet eller begravelse; B-medlemmer kun ved begravelse. Ægtefæller har ret til begravelseshjælp.

ændres til:
Foreningens formål er at yde A-medlemmer økonomisk hjælp ved sygdom, graviditet eller begravelse; B-medlemmer kun ved begravelse. Ved et medlems død har medlemmets ægtefælle/samlever ret til begravelseshjælp.

§ 3
Foreningen optager kun medlemmer, som på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker (musikere, sangere og musikundervisere anses for udøvende musikere) og ikke er fyldt 60 år.

ændres til:
Foreningen optager kun medlemmer, som efter bestyrelsens skøn på ansøgningstidspunktet er professionelt udøvende musikere, sangere eller musikundervisere m/k og ikke er fyldt 60 år.

§5
13 uger efter optagelsen indtræder medlemmets ret til økonomisk hjælp på grund af sygdom, som er opstået efter optagelsen i foreningen. 6 måneder efter optagelsen indtræder retten til begravelseshjælp. Ved sygdom eller ulykkestilfælde opstået under ophold uden for Danmarks grænser og ved udrejse af landet under en sygdomsperiode, herunder rekreationsophold, har medlemmet ikke krav på økonomisk hjælp. Bestyrelsen afgør om og i hvilken udstrækning, der kan dispenseres fra denne bestemmelse.

ændres til:
120 dage efter optagelsen indtræder medlemmets ret til økonomisk hjælp. Ved sygdom eller ulykkestilfælde opstået under ophold uden for Danmarks grænser og ved udrejse af landet under en sygdomsperiode, herunder rekreationsophold, har medlemmet ikke krav på økonomisk hjælp.

§ 6
Ved sygdom, der varer mindst 4 dage og højst 120 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ydes en daglig økonomisk hjælp, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen ved generalforsamlingsbeslutning. Derefter indtræder en karenstid på 3 måneder, før ny sygemelding efter bestyrelsens godkendelse berettiger til yderligere økonomisk hjælp. For nervøse lidelser udbetales kun hjælp, hvis medlemmet er indlagt på hospital, klinik, sanatorium eller lignende.

ændres til:
Ved sygdom, der varer mindst 4 dage og højst 120 dage i en sammenhængende periode, ydes en daglig økonomisk hjælp, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen ved generalforsamlingsbeslutning. Derefter indtræder en karenstid på 120 dage, før ny sygemelding efter bestyrelsens godkendelse berettiger til yderligere økonomisk hjælp. For nervøse lidelser udbetales kun hjælp, hvis medlemmet er indlagt på hospital, klinik, sanatorium eller lignende.

§ 7
Ved sygdom skal lægeattest med lægens formodning om sygdommens varighed tilsendes kassereren. Attesten skal afsendes senest dagen efter dens datering og gælder kun tilbagevirkende for 4 dage. Hvis sygdommen strækker sig ud over den formodede varighedsdato, skal der sendes ny lægeattest. Er medlemmet indlagt på hospital, klinik eller sanatorium sendes indskrivningsbevis til kassereren. Indskrivningsbeviset erstatter den ellers forlangte lægeattest. Udskrivningsbevis tilsendes ligeledes kassereren og gælder som fortsat sygemelding i indtil 14 dage. Sygdomsvarighed herudover kræver lægeattest.

ændres til:
Ved sygdom skal lægeattest med lægens formodning om sygdommens varighed tilsendes kassereren. Attesten skal afsendes senest 3 dage efter dens datering og gælder kun tilbagevirkende for 7 dage. Hvis sygdommen strækker sig ud over den formodede varighedsdato, skal der sendes ny lægeattest. Er medlemmet indlagt på hospital, klinik eller sanatorium sendes indskrivningsbevis til kassereren. Indskrivningsbeviset erstatter den ellers forlangte lægeattest. Udskrivningsbevis tilsendes ligeledes kassereren og gælder som raskmelding, medmindre der sendes lægeattest for yderligere sygdomsvarighed.

§ 9
Raskmelding skal tilsendes kassereren umiddelbart efter sidste sygedag. Efter raskmeldingen skal der gå 14 dage, før medlemmet igen kan få økonomisk hjælp. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

ændres til:
Raskmelding skal tilsendes kassereren umiddelbart efter sidste sygedag. Er raskmeldingen ikke kassereren i hænde senest 7 dage efter sidste sygedag, bortfalder retten til sygedagpenge.

§ 10
Viser en sygdom sig at være kronisk eller uhelbredelig, har medlemmet kun krav på hjælp for én periode på 120 dage. Et medlem, der på grund af alder befinder sig på en venteafdeling eller på plejehjem, kan ikke bevare sit A-medlemskab, men kan overføres til B-medlemskab.

ændres til: Viser en sygdom sig at være kronisk eller uhelbredelig, har medlemmet kun krav på hjælp for én periode på 120 dage, hvorefter medlemmet overføres til B-medlemsskab. Et medlem, der befinder sig på en venteafdeling eller på plejehjem, kan ikke bevare sit A-medlemskab, men overføres til B-medlemskab.

§ 12
Begravelseshjælpens størrelse for medlemmer og deres ægtefæller fastsættes af generalforsamlingen.

ændres til:
Begravelseshjælpens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 25
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

ændres til: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 6 og § 9.


Ændringsforslaget til vedtægterne er udarbejdet på et udvidet bestyrelsesmøde med deltagelse af kasserer Michael Møller Christensen, næstformand Rita Bonke, bestyrelsesmedlem Jørn Rasmussen, bestyrelsessuppleant Jens Gundorph, kritisk revisor Lis Bjerring og formand Holger Rønnow den 16. december 2004 hos Rita.