Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Indmeldelse
Medlemmer
Bestyrelse
Log ind
Arkiv

Tilbageblik i anledning af 100 Mands Foreningens 70-års jubilæum

De allerførste ord i den gamle protokol: Georg Tørnqvist samlede en del musikere med interesse i dannelsen af en 100 mands forening med konstitueret bestyrelse.

Man vedtager at sætte foreningen i gang fra samme dato: 1.august 1931 og begynder udarbejdelse af lovene. Til formand vælges hr. Polycamp Andersen, næstformand hr.Orla Pedersen, kasserer hr.Georg Tørnqvist og best.medlemmer d’herrer Paul Lüders, Kurt Ruprecht og Carl Frederiksen. Kassereren får bemyndigelse til indkøb af ”nødvendige tryksager og kontorrekvisitter”.

Første generalforsamling afholdes i KM&O’s lokaler i Vendersgade den 10.sept.’31, hvor hr.Svend Roland yderligere indvælges i bestyrelsen.De nyskrevne love gennemlæses af formanden og efter nogen diskussion ændres §3, hvorved aldersgrænsen forhøjes til 43 år…

§1. Foreningens navn er ”Musikernes 100 Mands Forening 1931”

§2. Formålet er gensidig at sikre sine medlemmer understøttelse i sygdomstilfælde, samt begravelseshjælp.

§3.For at blive medlem fordres, at vedkommende er medlem af KM&O, ikke er over 43 år og ikke er medlem af over 2 Musiker 100 M.F.

Foreningens medlemstal må ikke overstige 115.

§4. Ethvert medlem betaler et indskud af 3 kr. samt et mdl. kontingent af 50 øre + i sygebidrag lige så mange ører, som der i den foregående måned er ydet understøttelse i kr., dog afrundes beløbet opad til mangefold af 5. (Fik I den?)

Sygeunderstøttelsen (§.14) var 5 kr. pr. dag i 100 dage, derefter 3 kr. i 50 dage og 2 kr. i de påflg. 50 dage. ( i alt 750 kr.)

Der skulle foruden lægeattest også påtegnes en kontrolseddel af lægen ugentlig og en ”patient” måtte ikke være ude efter kl. 18. Blev han ikke truffet i sit hjem af ”foreningens kontrollerende” repræsentant blev han straks raskmeldt og måtte betale uretmæssige sygepenge tilbage.

Og så kom krigen…

I 1942 arrangerede man en koncert med Teddy Petersen i KB-hallen,til fordel for foreningen, som indbragte 2600 kr. Samme år blev Ragnar Balieu-Petersen, som mange husker, indvalgt i bestyrelsen.

På et bestyrelsesmøde i febr. 1944 blev det bl.a. vedtaget at forære formanden en fyldepen som gratiale. Samme år vedtog man at indbyde alle medl. til ”smørrebrødsbord” i forbindelse med en extraordinær generalforsamling.

På best.møde i marts 1945 blev medlem nr. 100 bevilget kontingentfrihed så længe han var indsat i Vestre Fængsel af værnemagten.

På en extraordinær generalforsamling i august 1945 var der kun et punkt på dagsordenen: ”Udrensning af nazistiske elementer inden for foreningen” Et såkaldt ”undersøgelses-udvalg” forelagde navnene på de evt. formastelige, hvoraf nogle fik opsagt medlemskabet, andre ikke.

På best.møde i juni 1956 i ”Grøften”, drøftede man foreningens forestående 25-års jubilæum og forkastede en sejltur med Øresundsbåden ”Absalon”, da man mente at ”nogle af damerne ikke ville sejle”.Det blev i stedet til en ”H.C.Andersen Frokost” på Søpavillonen: Sildeanretn., koldt bord, varm ret og osteanretning, 2 øl til herrerne, 1 øl til damerne, 1 snaps, kaffe og 1 likør. Pris i alt kr. 21,40. Men medlemmerne blev indbudt (med ledsagerske) uden betaling.

I de kommende år indbyder foreningen til frokost fra tid til anden, især bliver 1.pinsedag nærmest fast tradition.

14. maj 1967 var netop 1.pinsedag og man fandt på at kalde festen på Josty et ”lidt forsinket 35-års jubilæum”. Godt gået… Det er kun ni måneder over tiden. Nå, pyt… Den legendariske Chokolade-Carl havde begået en sang i dagens anledning på melodien ”Kys mig godnat” - og med selkabets tilladelse kommer her et par vers:

I år nittenhundrede én og så tredive
hvor Wivex det stråled’ i guld og i sølv,
kantinen – i pausen – et kor af måsæk’re
sig læskede ganen i porter og øl.
Én fik den tanke – hvis vi sku’ skrante –
ikke en jante – død som en sild –
Lav en forening – én med lidt mening –
sygeforsikring – det skal der til.
 
Og så gik der bud rundt til byens orkestre,
vi holder et møde på natrestaurant !
Og hvad der ku’ krybe og gå og så kravle
de troppede op til et dåbs-ramasjang.
Udvalget troner – vild’ dikussioner,
daglig tre kroner – én blev smidt ud –
sagen blev sigtet – medlemmer pifted’
Foreningen stiftet – holder endnu.

Her må det vist være på sin plads at sige: ”Tak for sangen, Carl ! ”

Foreningen har i årenes løb haft et utal medlemmer, heraf mange, hvis navne den dag i dag, klinger velkendte i vore ører…Jeg nævner nogle stykker, i nogenlunde alfabetisk orden fra A-Z, uden kronologi, nulevende som afdøde:

Biørn Alstrup, Børge og Palle Ritz Andersen, Bjarne Landt Andersen (BobAnders), Knud Blynert, Ejvind Breck, Kay Bruun, Carl Christensen (Chokolade-Carl), Eric (med c) Christiansen, Valdemar Davids, Erik Deneke, Egon Denu, Leon Duminsky, Richard Dahl Eriksen (kaldet Dalriksen), Kai Ewans, Aage Foss, Willy Grevelund, Sv.Gyldmark, Gylling Hansen, Kaj Hill, Steen Holkenov, Ole Høyer, Ib Jarlkov, Harald Jensen (nåh ja – det’ jo nok ikke den H.J.), Harry Jensen (Bror Kalle), Poul Jensen, Kai Julian, Uffe Karskov, Vilfred Kjær, Perry Knudsen, Julius Koppel, Erik Kaare, Arne Lambert, Anders Laursen, Poul Leerhøj, Svend Lundvig, Bent Lyloff, Elo Magnussen, Alberto Medici, Kai Mortensen, Hans Peter Nielsen (trompetkoncert), Helge Willer Nielsen, Henry ”Buby” Nielsen, Helmer Olesen, Hans Buch Olsen, Angelo Palmblad, Tommy P., Alfred Rasmussen, Ove Rex, Amdi Riis, Benny Rosenfeld, Carl Simonsen, Henning Storm, Erik og Poul Søller, Mogens Sørensen, Kai Timmermann (Harlem Kiddies), Palmer Traulsen, Thorkil & Peter Vesth, Per Zacho, Jean Zederkopff og m.m.fl.

En rigtig mandeforening, ja vi hedder jo, trods alt, 100 MANDS Foreningen, så det vækker unægtelig røre i ”mandehørmen”, at der på best.mødet i nov.’67 bliver forelagt en anmodning om optagelse af et kvindeligt medlem, violinist Rita Højbjerg Petersen.Ved næste generalfors. vedtages det alligevel enstemmigt at kunne optage kvindelige medlemmer, der dog kun ydes dagpenge i max.14 dage ved graviditet. Rita indvælges dog først i dec.’68, samtidig med bl.a. Arly Deveril, Sv.Åge Bengtsson, Jørgen Ærø og Poul Olsen. Men lovændringen baner vejen for alle de dejlige piger vi siden har kunne glæde os over i foreningen bl.a. Elisabeth Edberg, Kirsten Kjær, Kirsten Spelmann, Connie Ulall, senest Gurli Ann og ikke mindst den meget kritiske revisor Lis Bjerring. Næste gang man hører om Rita (nu Bonke) er da hun bliver valgt som suppleant til bestyrelsen nov. 1970. 1978 overtager Rita, der nu er avanceret til næstformand, formandsposten efter Ragnar Balieu, der ”frivilligt nedlagde sit formandshverv” som der står i protokollen.

Ved stifteren Georg Tørnqvists død i december ’81 bliver Ragnar Balieu kasserer og ved sin fratræden 11 år senere bliver han ved generalfors. udnævnt til æresmedlem.Viggo Happel overtager hvervet som kasserer og giver, oven i købet, med sin fine humor, nyhedsbrevene en helt ny dimension indtil han trækker sig ved generalfors.i februar 2001 og afløses af den herre i traf ved indgangen: Michael Møller Christensen. Ligeledes trak formanden Rita Bonke, lidt mere uventet, sig (som formand) og derfor står jeg her – og kan ikke andet.

Jo, dét jeg kan, er at bede forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt Leve for vores 70-årige, gamle forening. Hjerteligt Tillykke !

Musikernes 100 Mands Forening 1931 LÆNGE LEVE !

Holger Rønnow